Wednesday, February 23, 2011

Ganesha Atharvashirsha / Ganapati Atharvashirsha in Sanskrit, Hindi, Kannada, English

गणेश अथर्वशीर्ष / गणपति अथर्वशीर्ष  (In Sanskrit/ Hindi)

ॐ नमस्ते गणपतये
त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासी
त्वमेव केवलं धर्तासी त्वमेव केवलं हर्तासी
त्वमेव स्रवं खल्विदं ब्रह्मासि
तवं सर्वदात्मासी नित्यं  ||१||

वृतं वाच्मि सत्यम वाच्मि  ||२||

अव त्वं माम अव वक्तारं
अव श्रोतारम अव दातारम
अव धातारं अवनुचानाम्वशिष्यं
अव पस्चातात अव पुरस्तात
अवो उत्तरातात अव दक्शिनातात
अव चोर्द्वातात अव धरातात
सर्वतोमाम पाहि पाहि समन्तात  ||३||

त्वं वान्ग्मयस्त्वं चिन्मय
त्वं आनंदमयास्त्वं ब्रह्ममय
त्वं सचिदानंद द्वितियोसी
त्वं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि
त्वं ज्नानमयो विज्नानमयो असी  ||४||

सर्वं जगदिदम तत्वों जायते
सर्वं जगदिदम त्वत सती शाश्टती
सर्वं जगदिदम तवे लयमेस्यती 
सर्वं जगदिदम त्वाई प्रत्येति
त्वं भूमि रपो नलो निलो नभा
त्वं चत्वारिम वाक पदैनी  ||५||

त्वं गुण त्रय अतीतः त्वं देहा त्रय अतीतः
त्वं काल त्रय अतीतः त्वं अवस्त्रेय अतीतः
त्वं मूलाधार स्तिति योसी नित्यं
त्वं शक्ति त्रय आत्मकः
त्वं योगिनो धययंती नित्यं
त्वं ब्रह्मस्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रस्त्वं
ब्रह्मा भू: भुवा स्वरम  ||६||

गणादिम पुर्वमुच्चाराया वर्णदिम तद नंतरम
अनुस्वर परतरः अर्धेनु लसितं
तारें हृदम एतत्व मनु स्वरूपं
अकरो मध्यम रूपं अनुस्वरास्चान्य रूपं
बिंदु रुत रूपं नादः संधानम
सगम हिता संदिः शेष गणेशविद्या
गणल ऋषि:
निच्रुद गायत्री चन्दः
गणपतिः देवता
ॐ गं गणपतये नमः  ||७||

एक दन्ताय विधमहे वक्र टुंडाय धीमहि
तन्नो दंती प्रचोदयात  ||८||

एक दंतम चतुर हस्तं पाशांकुश धारिणम
रदम च वरदं हस्तैर भि भ्रूणम मूषक ध्वजम
रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णं रक्त वाससम
रक्त गंधाणु लिप्तान्गम रक्त पुष्पै: सपूजितम
भक्तानुकंपिनं देवं जगत कर्नामाच्युतम
अविर्भुतम च श्रष्ट यादो प्रकृते पुँरुशात परम
एवं ध्ययाती यो नित्यं सा योगी योगिनाम वरः  ||९||

नमो व्रत पतये नमो गणपतये
नमो प्रमथपतये नमस्ते: तू लम्बोदराय एकदंताय विघ्न नाशिने
शिव सतुताय श्री वरद मुर्तिये नमो नमः  ||१०||

फल श्रुति
एत दथार्वशिषम योह दीठे स ब्रह्मा भूयाय कल्पते
स सर्व विघ्नैरना भादयते स सर्वतः सुखा मेधते
स पंचा महापापात प्रमुच्यते स यम्धीयानो दिवसकृथं
प्रात्र धीयान रात्रि कृतं पापं नाशयति
सायं प्रातः प्रयुम्जानो अपापो भवति
सर्वत्र धीयानो पविघ्नो भवति
धर्मार्थ कामा मोक्षं च विधंती
इदं अथार्वशिर्शमाशिश्याया न दें
यो यदिः मोहाध्स्यती स पपियन भवति
सहस्रावार्तानाथ यं यं काममधीते तं था मानेन साधयेत
अनेन गणपतिम अभिशिंचती स वाग्मी भवति
चतुर्त्य मनाश्नापन जापति स विद्यावान भवति
इत्यात अथार्वना वाक्यं
ब्रह्माद्य चरणं विध्यत
न भिभेती कदाचनेति
यो दुर्वंकुरैर्यजाती स वैश्रवानोपमो भवति
यो लाजैर्यजति स यशोवन भवति
स मेदावन भवति
यो मोदक सहरेना यजति
स सर्वं लभते अपतु ब्रह्मानन सम्याग्ग्रह्यिथ्वा सूर्य वर्चासी भवति
सूर्य गृहे महानद्यम प्रतिमा संनिधौ वा जपत्य सिद्ध मंत्रो भवति
महा विघ्नाथ प्रमुच्यते
महा दोषत प्रमुच्यते
महा पापात प्रमुच्यते
सा सर्व विवदद्भावती
या एवं वेदा इथ्युपनिशत

"गणेश अथर्वशीर्ष "सुनने केलिये यहा क्लिक करे


ಗಣೇಶ ಅಥರ್ವಶಿರ್ಷ / ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವಶಿರ್ಷ (in Kannada)

ಓಂ ನಮಸ್ತೆ ಗಣಪತಯೇ
ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ತತ್ವಮಸಿ ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕರ್ತಾಸಿ
ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಧರ್ತಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಹರ್ತಾಸಿ
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ
ತ್ವಂ ಸಕ್ಷಸ್ಡ್ತ್ಮಸಿ ನಿತ್ಯಂ  ||೧||

ರಿತಂ ವಾಚಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವಾಚಾಮಿ  ||೨||

ಅವ ತ್ವಂ ಮಾಮ ಅವ ವಕ್ತಾರಂ
ಅವ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಅವ ದಾತಾರಂ
ಅವ ಧಾತಾರಂ  ಅವನುಚನಂವ್ ಶಿಷ್ಯಂ
ಅವ ಪಶ್ಚತಾತ್ ಅವ ಪುರಸ್ತಾತ್
ಅವ ಉತ್ತರತಾತ್ ಅವ ದಕ್ಷಿನತಾತ್
ಅವ ಚೋರ್ಧ್ವತಾತ್ ಅವ ಧರತಾತ್
ಶ್ರ್ವೊತಮಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಸಮನ್ತಾತ್  ||೩||

ತ್ವಂ ವನ್ಗ್ಮಯಸ್ತ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯ
ತ್ವಂ ಆನಂದ ಮಯಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯ
ತ್ವಂ ಸಚಿದಾನಂದ ದ್ವಿತಿಯೋಸಿ
ತ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ
ತ್ವಂ ಜ್ನಾನಮಯೋ ಅಸಿ  ||೪||

ಸರ್ವಂ ಜಗಾದಿದಂ ತತ್ವೊ ಜಾಯತೆ
ಸರ್ವಂ ಜಗಾದಿದಂ ತ್ವತ್ ಸ್ತಿ ಶಷ್ಟತಿ
ಸರ್ವಂ ಜಗಾದಿದಂ ತವಿ ಲಯಮೇಸ್ಯತಿ
ಸರ್ವಂ ಜಗಾದಿದಂ ತ್ವಯಿ ಪ್ರತ್ಯೆತಿ
ತ್ವಂ ಭೂಮಿ ರಪೋ ನಲೋ ನಿಲೋ ನಂಭ
ತ್ವಂ ಚತ್ವಾರಿಂ ವಾಕ್ ಪದೈನಿ  ||೫||

ತ್ವಂ ಗುಣ ತ್ರಾಯ ಅತೀತಃ
ತ್ವಂ ದೇಹ ತ್ರಾಯ ಅತೀತಃ
ತ್ವಂ ಕಾಲ ತ್ರಾಯ ಅತೀತಃ
ತ್ವಂ ಅವಸ್ತ್ರೆಯ ಅತೀತಃ
ತ್ವಂ ಮುಉಲಾಧರ ಸ್ತಿತಿ ಯೋಸಿ ನಿತ್ಯಂ
ತ್ವಂ ಶಕ್ತಿ ತ್ರಾಯ ಆತ್ಮಕಃ
ತ್ವಂ ಯೋಗಿನೋ ಧಾಯಯಂತಿ ನಿತ್ಯಂ
ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ರುದ್ರಸ್ತ್ವಂ ಅಗ್ನಿಸ್ತ್ವಂ ವಾಯುಸ್ತ್ವಂ ಸುಉರ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಚಂದ್ರಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂ: ಬಹುವ ಸ್ವೊರೊಂ  ||೬||

ಗಣಾದಿಂ ಪುರ್ವಮುಚ್ಚರಾಯ ವರ್ನಾದಿಂ ತದ ನಂತರಂ
ಅನುಸ್ವರ ಪರತರಃ ಅರ್ಧೆನು ಲಸಿತಂ
ತರೇನ್ ಹೃದಂ ಏತತ್ವ ಮನು ಸ್ವರೂಪಮ್
ಗಕರಃ ಪೂರ್ವ ರೂಪಂ ಆಕಾರೋ ಮಧ್ಯಂ ರೂಪಂ
ಅನುಸ್ವರಸ್ಚಂತ್ಯ ರೂಪಂ ಬಿಂದು ರುತ ರೂಪಂ
ನಾದಃ ಸಂಧಾನಂ ಸಗಮ ಹಿತಾಸಂದಿ:
ಶೇಷ ಗಣೇಶ ವಿದ್ಯಾ
ಗಣಲ್ ಋಷಿ:
ನಿಚ್ರುದ್ ಗಯತಿ ಚಂದಃ
ಗಣಪತಿ: ದೇವತಾ
ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ  ||೭||

ಏಕ ದಂತಾಯ ವಿದ್ ಮಹೇ ವಕ್ರ ತುಂದಾಯ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್  ||೮||

ಏಕ ದಂತಂ ಚತುರ ಹಸ್ತಂ ಪಾಶಮಂಕುಶ ಧಾರಿಣಂ
ರದಂಚ ವರದಾಂ ಹಸ್ತೈರ್ ಭಿಭ್ರನುಂ ಮೂಷಕ ಧ್ವಜಂ
ರಕ್ತಂ ಲಂಬೋದರಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಂ ರಕ್ತ ವಾಸಸಂ
ರಕ್ತಂ ಗಂಧನು ಲಿಪ್ತಾನ್ಗಂ ರಕ್ತ ಪುಷ್ಪೈಹಿ ಸುಪೂಜಿತಮ್
ಭಕ್ತಾನು ಕಂಪಿನಂ ದೇವಂ ಜಗತ್ ಕರ್ಣಂ ಅಚ್ಯುತಂ
ಆವಿರ್ ಭೂತಂ ಚ ಶ್ರಷ್ಟ ಯದಾವ್ ಪ್ರಕೃತೆ ಪುರುಶಾತ್ ಪರಂ
ಏವಂ ಧಯಯ್ತಿ ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಯೋಗಿ ಯೋಗಿನಾಂ ವರಃ  ||೯||

ನಮೋ ವ್ರತ್ ಪತಯೇ
ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ
ನಮೋ ಪ್ರಮಥ ಪತಯೇ
ನಮಸ್ತೆ: ತು ಲಮ್ಬೋದರಾಯ ಏಕದಂತಾಯ ವಿಘ್ನ ನಾಷಿಣೆ ಶಿವ ಸ್ತುತಾಯ
ಶ್ರೀ ವರದ ಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ  ||೧೦||

ಫಲ ಶ್ರುತಿ:
ಏತದ್ ಅಥರ್ವಶಿರ್ಶಂ ಯೋಹ್ ಧೀತೆ ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ
ಸ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೈ: ನ ಭಾದಯತೆ ಸ ಸರ್ವತಃ ಸುಖಮೇಧತೆ
ಸ ಪಂಚ ಮಹಾಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ ಸ ಯ ಮಧೀಯನೋ ದಿವಸ್ಕ್ರುತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ
ಪ್ರಥ್ರಧೀಯಂ ರಾತ್ರಿ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಯುಮ್ಜಾನೋ ಅಪಾಪೋ ಭವತಿ
ಸರ್ವತ್ರ ಧೀಯನೋಪ ವಿಘ್ನೋ ಭವತಿ
ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಂ ಚ ವಿಧಂತಿ
ಇದಂ ಅಥರ್ವಶಿರ್ಷಮಶಿಶ್ಯಾಯ ನ ದೇಯಂ
ಯೋ ಯದಿ: ಮೊಹಾದ್ಸ್ಯತಿಸ ಪಾಪಿಯನ್ ಭವತಿ
ಸಹಸ್ರವರ್ತನತ್ ಯಮ ಯಮ ಕಾಮಮಧಿತೆ ತಂ ತ ಮನೇನ ಸಾಧಯೇತ್
ಅನೇನ ಗಣಪತಿಂ ಅಭಿಶಿನ್ಚತಿ ಸ ವಾಗ್ಮಿ ಭವತಿ
ಚತುರ್ತಯಮನಷ್ಣಪನ್ ಜಪ್ತಿ ಸ ವಿದ್ಯವಾನ್ ಭವತಿ
ಇತ್ಯಾತ್ ಅಥರ್ವಣ ವಾಕ್ಯಂ
ಬ್ರ್ಹ್ಮಾದ್ಯ ಚರಣಂ ವಿಧ್ಯತ್
ನ ಬಿಭೆತಿ ಕದಾಚನ ಇತಿ
ಯೋ ದುರ್ವಾನ್ಕುರೈ: ಯಜತಿ ಸ ವೈಶ್ರವನೋಪಮೋ ಭವತಿ
ಯೋ ಲಜೈ: ಯಜತಿ ಸ ಯಶೋವಾನ್ ಭವತಿ
ಸ ಮೆದವಾನ್ ಭವತಿ
ಯೋ ಮೋದಕ ಶಸ್ರೆನ ಯಜತಿ
ಸ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಅಪ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸಂಯಗ್ಗ್ರಾಹಯಿತ್ವ ಸೂರ್ಯ ವರ್ಚಸ್ವಿ ಭವತಿ
ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹೆ ಮಹಾನದ್ಯಂ ಪ್ರತಿಮಾ ಸನ್ನಿಧವ್ ವಾಜಪ್ಯತೆ ಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರೋ ಭವತಿ
ಮಹಾ ವಿಘ್ನಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ
ಮಹಾ ದೊಶಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ
ಮಹಾ ಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ
ಸ ಸರ್ವವಿವದ್ ಭವತಿ
ಯಾ ಏವಂ ವೇದ ಇತಿ ಉಪನಿಷತ್

"ಗಣೇಶ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ" ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Ganesha Atharvashirsha / Ganapati Atharvashirsha (in English)
Om Namaste Ganapataye
Tvameva Pratyaksham Tatvamasi Tvamev Kevalam Kartasi
Tvamev Kevalam Dhartasi Tvamev Kevlam Hartasi
Tvamev Sarvam Khalvidam Bramhasi Tvam Sakshadatmasi Nityam || 1 ||

Rritam Vachmi Satyam Vachmi || 2 ||

Ava tvam Mam Ava Vaktaram
Ava Shrotaram Ava Dataram
Ava Dhataram Avanuchanamv Shishyam
Ava Paschatat Ava Purastat
Avo Uttaratat Ava Dakshinatat
Ava chordhvatat Ava Dharatat
Sarvatomam Pahi Pahi Samantat || 3 ||

Tvam Vangmayastvam Chinmaya
Tvam Anandmayastvam Bramhamaya
Tvam Sachitananda Dvitiyosi
Tvam Pratyaksham Bramhasi
Tvam Jnanmayo Vijnanamayo Asi || 4 ||

Sarvam Jagadidam Tatvo Jayate
Sarvam Jagadidam Tvat Sti Shastati
Sarvam Jagadidam Tvay Layamesyati
Sarvam Jagadidam Tvayi Pratyeti
Tvam Bhumi Rapo Nalo Nilo Nabha
Tvam Chatvarim Vak Padaini || 5 ||

Tvam Guna Traya Atitaha Tvam Deha Treya Atitaha
Tvam Kala Treya Atitaha Tvam Avastreya Atitaha
Tvam Muladhar Stiti Yosi Nityam Tvam Shakti Treya Atmakaha
Tvam Yogino Dhayayanti Nityam
Tvam Bramhastvan, Vishnustvam, Rudrastvam, Indrastvam Agnistvam, Vayustvam, Suryastvam, Chndramastvam, Bramha Bhur Bhuva Svorom || 6 ||

Ganadim Purvamuccharaya Varnadim Tada Nantaram
Anusvara Paratarah Ardhendu Lasitam
Taren Hridam Etatva Manu Svarupam
Gakarah Purva Rupam Akaro Madhyam Rupam
Anu Svaraschantya Rupam Bindu Ruta Rupam
Nadah Sandhanam Sagm Hitaa Sandihi
Sesha Ganeshvidhya
Ganal Rishi;
Nichrud Gayatri chandah
Ganpatir devata
Om Gam Ganpataye Namah || 7 ||

Ek Dantaya Vid Mahe vakra Tundaya Dhimahi
Tanno danti Prachodayat || 8 ||

Ek Dantam Chatur Hastam Pashmam Kusha Dharinam
Radamch Vardam Hastair Bhi Bhranum Mushaka Dhvajam
Raktam Lambodaram Shoorpakarnkam Rakta Vasasamam
Raktam Gandhanu Liptangam Rakta Pushpaihi saupujitam
Bhaktanu Kampinam Devam Jagat Karnam Achutam
Avir Bhutam Cha Shrasta Yadao, Prakruthe Purushat Param
Evam Dhayayati Yo Nityam, Sa Yogi Yoginam Varah || 9 ||

Namo Vrat Pataye,
Namo Ganapataye
Namo Pramatha patye,
Namste Stu Lambodaraya Ekdantaya, Vighna Nashine Shiv Sutaya, Sri Varad Murtiye Namo Namah || 10 ||

Phala Sruthi:
Etha Datharwashisham yoh dheethe sa brahma bhooyaya kalpathe,
sa sarva vighnai rna bhadhyathe sa sarvathah sukha medhathe,
sa pancha mahapaapaa thpramuchyathe sayamadheeyano divasakrutham papam nashayathi,
prathra dheeyana rathri krutham papam nashayathi,
saayam prathah prayumjaano apapo bhavathi,
sarvathradheeyano pavighno bhavathi,
dharmartha kama moksham cha vidanthi,
idam atharvashirsha mashishyaya na deyam,
yo yadih mohaa dhhsyathi sa papiyan bhavathi,
sahasravarthanath yam yam kamamadhithe tham tha manena sadhayeth,
anena ganapathi mabhishimchathi sa vagmi bhavathi,
chaturthya manashnapan japathi sa vidhyavan bhavathi ithyath atharvana vakyam,
brahmadya charanam vidyath,
na bibhethi kadachanethi,
yo durvankurai ryajathi sa vaishravanopamo bhavathi,
yo lajai ryajathi, sa yashovan bhavathi,
sa medavan bhavathi,
yo modaka sahasrena yajathi,
sa sarvam labhathe aptau brahmanan samya ggrahayithwa surya varchasvi bhavathi,
surya grahe mahanadyam prathimaa samnidhau vaa japthya siddha mantro bhavathi,
maha vighnath pramuchyathe,
maha doshath pramuchyathe,
mahapapath pramuchyathe,
sa sarvavivadhbhavathi,
ya evam veda ithyupanishath.


To Listen "Ganesha Atharvashirsha / Ganapati Atharvashirsha", click here.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...